SAFKST - ministerstvo odhalilo podvody a aj klamstvá, 1. časť

SAFKST - ministerstvo odhalilo podvody a aj klamstvá, 1. časť

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Pred marcovou 2023 SAFKST Výročnou konferenciou, rovnako ako pred májovou 2023 SAFKST Mimoriadnou konferenciou štatutári SAFKST oddielov sa obrátili písomne na vedenie SAFKST so žiadosťou o zaradenie niekoľkých bodov do programu konferencií - tie však vedenie SAFKKST do programu nezaradilo. Členovia VV SAFKST jednoducho žiadosti odignorovali.

Štatuári upozorňovali vedenie SAFKST, že v SAFKST opakovane dochádza k porušovaniu SAFKST Stanov, Zákona o športe 440/2015 Z.z. aj podvodom, súvisiacim s registráciou SAFKST oddielov (kolektívnych členov) a účasťou delegátov na SAFKST Konferenciách. Tých delegátov, ktorí hlasujú za jednoltivé subjekty a tým priamo ovplyvňujú výsledky hlasovaní na SAFKST Konferenciách (ako som ukázal na príklade OZ GM STAR, kde je štatutárkou p. Mlsnová, v porušovaní SAFKST Stanov sa pokračuje ďalej aj v decembri 2023).

Na takto "zorganizovanej" (presnejšie povedané zmanipulovanej) SAFKST Konferencii v roku 2021 boli z asociácie nespravodlivo vylúčené tie oddiely (dokonca aj so štatutármi), ktoré na obdobné porušovanie Zákona o športe a SAFKST Stanov upozorňovali členov VV SAFKST už od apríla 2020. Všetky ich podozrenia potvrdila po rok trvajúcej finančnej kontrole Hlavná kontrolórka športu (HKŠ) p. Fisterová (tá zistila finančné pochybenia v kontrolovaných rokoch 2018 a 2019 vo výške 356.000€), ale napriek tomu členovia VV SAFKST oklamali v roku 2021 členskú základňu a pred SAFKST Konferenciou uviedli ako dôvod pre vylúčenie nasledovné:
prečo sme boli zo SAFKST vylúčení?
Výsledkom opätovného nezáujmu vedenia SAFKST riešiť tieto problémy aj v roku 2023 boli ďalšie podnety od  štatutárov oddielov SAFKST adresované SAFKST Kontrolórovi p. Jeřábkovi, aj Hlavnej kontrolórke športu p. Dvorščíkovej (pozn. podnet nie je udanie - aj podľa p. Mlsnu každý subjekt v demokratickom združení má právo získať odpovede na otázky súvisiace s činnosťou daného združenia; tieto otázky sú spracované práve vo forme podnetu). Od kontrolórov sa očakáva buď potvrdenie, ale jednoznačné vyvrátenie podozrení, ktoré podnet obsahuje.

HKŠ p. Dvorščíková  po pol roku overovania svoje zistenia spracovala v Správe o kontrolnej činnosti HKŠ-2023/34, ktorá svoju finálnu podobu získala začiatkom roku 2024. Správa bola následne doručená členom VV SAFKST tzn. p. Mlsnovi, p. Matejíčkovi, p. Kovalčíkovi, p. Novomeskému a p. Brosmanovi. Samozrejme, aj SAFKST Kontrolórovi p. Jeřábkovi. Podľa informácií zo zdrojov blízkych SAFKST, tie podnety, ktoré boli adresované SAFKST Kontrolórovi p. Jeřábkovi, ani po viac ako pol roku stále neboli doriešené resp. uzavreté - štatutári ďalej musia čakať na jeho odpovede.
Správa HKŠ 2023/34
Spomínanú správu HKŠ-2023/34 som získal na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám (bez problémov ju poskytnem na požiadanie každému, kto ma kontaktuje mailom na adrese igor.kopcek@yahoo.com, napr. SAFKST členom, štatutárom SAFKST oddielov, iným novinárom, orgánom činným v trestnom konaní atď.). Zopakujem - v plnom rozsahu ju samozrejme má viac ako mesiac k dispozícii aj aktuálne vedenie SAFKST (tzn. aj členovia VV SAFKST p. Mlsna, p. Kovalčík, p. Matejíčka p. Brosman, p. Novomeský). Informácia o záveroch tejto správy resp. samotná správa nebola doposiaľ zverejnené na webovom sídle SAFKST. A podľa zápisov zo zasadnutí VV SAFKST, členovia VV SAFKST nepovažovali za nutné sa správou ani bližšie zaoberať.

Upozorním, že vedenie SAFKST má k dispozícii aj správy z finančných kontrol zrealizovaných v SAFKST za roky 2018 a 2019 (kontrolu zrealizovala HKŠ p. Fisterová), za rok 2020 (kontrolu zrealizovala HKŠ p. Dvorščíková) a za rok 2021 (kontrolu zrealizovala audítorská skupina Úradu vládneho auditu). Napriek tomu, p. Mlsna, p. Kovalčík, p. Matejíčka, p. Brosman a p. Novomeský sa na zasadnutiach VV SAFST ani v jednom prípade dôsledne nezaoberali výsledkami spomínaných kontrol. Navyše sústavne utajujú resp. bagatelizujú pred členskou základňou tieto skutočnosti:

SAFKST finančné pochybenia

Čo ma zaujalo na Správe HKŠ-2023/34?

Správa okrem kompletného podania tzn. podrobného popisu zistených skutočností, ktoré štatutár SAFKST oddielu adresoval HKŠ p. Dvorščíkovej na preverenie a následné vyjadrenie, obsahuje aj vyjadrenie sa vedenia SAFKST k podaniu. Čo ma vo vyjadreniach vedenia SAFKST zarazilo? Čo ma zaujalo na Správe HKŠ-2023/34?

a) vedenie SAFKST navrhlo HKŠ p. Dvorščíkovej podnet odmietnuť ako účelový, zmätočný a neopodstatnený ... HKŠ p. Dvorščíkova s týmto návrhom nesúhlasila a v nasledujúcich mesiacoch overila, potvrdila a v 4 blokoch podrobne popísala, ako aktuálne vedenie SAFKST (tzn. členovia VV SAFKST) závažným a rozsiahlym spôsobom porušuje/porušujú nielen Zákon o športe 440/2015 Z.z., ale dokonca aj vlastné SAFKST Stanovy. Dôsledkom ich konania môže byť až strata financovania SAFKST zo strany slovenského štátu.  A závažným porušeniam Zákona o športe a SAFKST Stanov nedokázal zabrániť ani SAFKST Kontrolór p. Jeřábek.

Kontrola 1

b) oddiely SAFKST, ktoré nikdy ako oddiely registrované byť nemohli ... Zákon o športe a SAFKST Stanovy jednoznačne hovoria, že ako športový oddiel (tzn. kolektívny člen) môže byť v SAFKST registrovaná iba právnická osoba, tzn. nie osoba fyzická, ktorá o sebe tvrdí, že je športovým oddielom.  HKŠ p. Dvorščíková kontrolou potvrdila, že v prípade viacerých SAFKST oddielov boli používané IČO fyzických osôb (podnikateľov) a nie právnických osôb (občianskych združení, sro spoločností so zapísanou športovou činnosťou). Tieto oddiely (registrované vedením SAFKST pod identifikačným číslom fyzických osob - podnikateľov) nemohli byť nielenže registrované, ale nemali vykonávať športovú činnosť v SAFKST, nemali právo mať svojich delegátov na SAFKST Konferenciách a tí hlasovať na nich. Samozrejme, nemali ani spôsobilosť prijímateľa financií z verejných zdrojov. Mnohým členstvo zaniklo k 31.12.2022, ale napriek tomu ich SAFKST TOP funkcionári evidovali ako kolektívnych členov SAFKST aj v roku 2023.

IČO fyzických osôb použité pre oddiely
Fitness Zuzana

Aktuálne vedenie SAFKST nielenže bez problémov zaregistrovalo tieto tzv. oddiely a až počas kontroly, pod tlakom nespochybniteľných faktov, vo vyjadrení k Správe HKŠ-2023/34 svoje pochybenia napokon priznalo (na počudovanie, pretože ako som uviedol skôr, pôvodne navrhovalo podnet odmietnuť ako účelový, zmetočný a neopodstatnený), ale porušilo aj pravidlo schválené iba VV SAFKST, ktoré priamo súvisí so SAFKST Konferenciami. To hovorí, že splnomocnenec na konferencii musí byť členom SAFKST.

Mlsnovci - konferencia SAFKST

Minimálne v prípade oddielu Fitness Zuzana, registrovaného na fyzickú osobu, účasť na SAFKST Konferencii vedenie SAFKST umožnilo aj delegátovi, ktorý nebol členom SAFKST (logicky, podľa videa, ktoré nájdete nižšie - ak nebol členom 17. júna 2023, nemohol byť členom ani v marci/máji 2023).
Krasnohorsky delegatSom zvedavý, aký cirkus by robil p. Mlsna, p. Mlsnová, p. Matejíčka, p. Kovalčík a spol. ak by som sa na SAFKST Konferenciu dostavil so splnomocnením od niektorého zo SAFKST oddielov, ktorých štatutári už pochopili, kto hovorí vytrvalo pravdu (a na stôl dáva opakovane nespochybniteľné fakty o plytvaní financiami z verejných zdrojov v SAFKST, o okrádaní SAFKST oddielov atď.) a kto iba uráža a osočuje.

Nehovorím  o "pľuvaním mojim smerom" členmi aktuálneho vedenia SAFKST (tým ich rozprávkam neveria ani mentálne retardovaní), ale o osočovaní/pľuvaní TOP SAFKST funkcionárov na p. Niščákovú, p. Meleshchenko, p. Klečanekovú, p. Gabrhela, p. Justa, p. Dugoviča, p. Pavlíka, p. Ďubeka, p. Chrťanovú, p. Sztankaya, p. Blaža, p. Husára, p. Nemca, p. Dedíka, p. Dvorščíkovú atď.

2023 SAFKST Konferencie

c) zoznam delegátov SAFKST Konferencií neobsahuje náležitosti, ktoré vyžaduje Zákon o športe 440/2015 Z.z. ... od roku 2020 opakovane upozorňujem, že zoznamy delegátov  SAFKST Konferencií neobsahujú meno a priezvisko delegáta resp. jeho náhradníka, v dôsledku čoho opakovane dochádza na SAFKST Konferenciách k manipuláciám pri určovaní, kto je/nie je delegát, kto môže/nemôže za daný klub hlasovať. Upozorňoval som na to nielen v roku 2020, ale aj pred SAFKST volebnou konferenciou v roku 2021.

2021 Voľby v SAFKST

Overiteľná je aj skutočnosť, že splnomocnenia na účasť na SAFKST Konferenciách podpisované štatutármi riadnych kolektívnych členov tzn. SAFKST oddielov (ktorí sa konferencií spravidla ani nemajú záujem sa zúčastniť), často obsahujú iba základné údaje o klube. Meno "delegáta" sa dopisuje neskôr (v prílohách zápisov zo SAFKST Konferencií nie je problém nájsť splnomocnenia na účasť na konferenciách vypísané počítačom, meno delegáta je dopísané dodatočne klasickým perom).
Brosman SAFKST Konferencie
Horna delegat

Takýto "delegát" (často aktívny športovec resp. príbuzný TOP funkcionárov) v priebehu rokov zastupuje na konferenciách rôzne SAFKST oddiely, stále však hlasuje podľa presných pokynov.

HKŠ p. Dvorščíková v správe uviedla, že vedenie SAFKST porušuje nielen vlastné Stanovy, ale aj §17/1/ písm. b) Zákona o športe 440/2015 Z.z. - ak sa to nezmení, dôsledkom bude strata spôsobilosti prijímateľa financií z verejných zdrojov tzn. asosiácia vinou p. Mlsnu, p. Kovalčíka, p. Matejíčku, p. Novomeského a p. Brosmana, vďaka nedôslednosti SAFKST Kontrolóra p. Jeřába, prestane dostávať financie od slovenského štátu.

Zoznam členov SAFKST Konferencií
Stara spsobilosti prijímateľa financií z verejných zdrojov

A to nie je všetko priatelia. Čo ešte obsahuje správa HKŠ-2023/34, aké závažné skutočnosti opäť odhalila HKŠ p. Dvorščíková v Slovenskej asociácii fitness, kulturistiky a silového trojboja vám podrobne popíšem v ďalšom článku.

Resources Zápisy zo SAFKST Konferencií 2017-2023
Správa HKŠ-2023/34

Discussion at the article:

AMIX diskusia