Dopingoví hriešnici za spoluprácu s WADA získajú nižšie tresty

Dopingoví hriešnici za spoluprácu s WADA získajú nižšie tresty

  • viac práv pre športovcov
  • rýchly a spravodlivý proces
  • dôraznejšie vzdelávanie športovcov

Tieto zmeny avízoval minuloročný kongres Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) v Katoviciach s tým, že väčšina zmien začne platiť od roku 2021. Nový Antidopingový kódex sa detailnejšie zaoberá samotnou ochranou športovca a posledné roky ukazujú, že aj v SAFKST (dokonca na medzinárodnej scéne) mávame dopingových hriešnikov.

Aj preto zvláštna pozornosť je venovaná tým, ktorí sa previnili proti antidopingovým pravidlám a mali pozitívne dopingové testy. Nový Kódex im dovoľuje používať rovnaké nástroje ako protistrana, ktorá rozhoduje o výške trestu. Vďaka novým nariadeniam budú mať športovci právo aj na rýchly proces. WADA tým chce dosiahnuť, aby kompetentní neodkladali rozhodnutia, pretože obdobie, kedy športovec čaká na verdikt, je pre neho frustrujúce.

  • už podľa súčasného Kódexu nemusí byť za pozitívny dopingový nález potrestaný iba športovec, ale aj jeho tréner alebo členovia sprievodného tímu. V novom Kódexe 2021 chce WADA posilniť úlohu vyšetrovania porušovania antidopingových pravidiel, kde sa bude klásť dôraz nie len na vinu športovca, ale aj na spoluúčasť sprievodného personálu na porušení antidopingového pravidla.

„Na základe nových pravidiel bude mať športovec silnejšie postavenie. Nový Kódex sa zameriava nie len na povinnosti, ale aj práva športovca, ktoré doteraz neboli v žiadnom dokumente zhrnuté. Vznikali tak rôzne polemiky a diskusie. Keď budú práva športovcov presne vymenované na jednom mieste, nebude možnosť rôzneho výkladu,“ hovorí riaditeľka Antidopingovej agentúry SR Žaneta Csáderová.

  • rovnako ako v prípade civilných súdov, ak sa športovec rozhodne spolupracovať alebo pomôže odhaliť distribútorov zakázaných látok, bude to poľahčujúca okolnosť. Výsledkom môže byť zníženie trestu. Samotná WADA zriadila nové oddelenie pre vyšetrovania a zhromažďovanie informácií ohľadom porušenia pravidiel. Toto oddelenie spolupracuje s Interpolom.

„Niekomu sa môže zdať rok na implementáciu týchto pravidiel dlhá doba, no niektoré pravidlá, ktoré sme schválili, nie sú závislé len na národných antidopingových organizáciách, ale napríklad aj na legislatívnych zmenách. U nás sa to týka zákona o športe. Nájdu sa časti, ktoré zrejme bude nutné upraviť,“ dopĺňa Csáderová.

Výrazná zmena čaká systém rozhodovania o previnení športovca

Kým v súčasnosti rozhoduje o vine/nevine komisia príslušného zväzu (spravidla Disciplinárna komisia), alebo organizácie, po novom bude musieť byť tento orgán operačne aj inštituciálne nezávislý. V praxi má každá krajina niekoľko možností. Jednou z možností je napríklad zriadiť samostatný odvolací, rozhodovací orgán nezávislý od národných športových zväzov. Jeho súčasťou by boli právnici, lekári a športoví odborníci, ktorí by sa mali orientovať v problematike antidopingu. Národná antidopingová agentúra môže byť len pozorovateľ. V súčasnosti máme nastavené komisie pre porušenie antidopingových pravidiel priamo pod športovými zväzmi, čo po novom nebude možné. WADA totiž trvá na nezávislom orgáne, ktorý bude rozhodovať o previnení športovcov.

„Keďže komisia bude len jedna, pravidlá budú pre všetkých športovcov rovnaké. Osobne by som privítala, keby boli členovia komisie volení na dva roky. Prax ukazuje, že rotácia je v prospech veci,“ vraví riaditeľka SADA Žaneta Csáderová.

Vďaka novelizácii Zákona o športe, budú športové zväzy priamo zodpovedné za vzdelávanie svojich športovcov. Mladí športovci sa väčšinou stretli s témou antidopingu až na prvej dopingovej kontrole. Keďže možnosti ako získať zakázané látky a výživové doplnky sú čoraz dostupnejšie, vzdelávanie v tejto oblasti je mimoriadne dôležité. Uvedomuje si to aj WADA. Národné antidopingové agentúry preto vyzvala, aby zvolili systém, ktorý zabezpečí včasné vzdelávanie a prevenciu športovcov. Riaditeľka Antidopingovej agentúry SR Žaneta Csáderová dávnejšie presadzuje, čo bude po novom povinnosťou. Za pozitívnu zmenu považuje legislatívnu zmenu Zákona o športe, ktorá sa týka určenia zodpovedností za vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.

„Vďaka efektívnemu vzdelávaciemu programu by sme radi docielili, aby sa naši športovci s problematikou antidopingu prvýkrát stretli počas vzdelávacích aktivít, a až následne na dopingovej kontrole,“ dodáva na záver Žaneta Csáderová

Resources https://www.minedu.sk/sportovci-ktori-porusili-antidopingove-pravidla-budu-mat-vacsie-prava/

Discussion at the article:

AMIX diskusia